Page 5 - mijncité
P. 5

de Limburgse tuinwijken zijn onlosmakelijk verbonden met de steenkoolactiviteit die
aan het begin van de 20ste ontstond in verschillende gemeenten. naast de monumentale industriële gebouwen vormen de gewezen mijnwerkerswoningen een even zichtbaar teken van dit Limburgse erfgoed. Velen zijn nog steeds betrokken en actief op verschillende facetten van ons mijnverleden, ook al ligt de actieve mijnbouw intussen reeds meer dan 20 jaar achter ons. als Provincie ontwikkelden wij intussen een masterplan voor de mijnstreek.
na de overdracht van het woningpatrimonium door de mijnuitbaters aan de sociale huis- vestingsmaatschappijen en particulieren, werden door de mijngemeenten bouwvoorschriften ontwikkeld. deze vormden een kader om de verbouwings-en renovatieaciviteiten in de wijken in goede banen te leiden, zodoende de geest van de initiële wijkopbouw kon worden gehandhaafd.
Het siert de gemeenten met welke zorg zij dit erfgoed mooi en levend willen houden en hiertoe verschillende initiatieven nemen. Vandaag de dag zien we dat er aandacht geschonken wordt aan de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de wijken, maar ook aan de sociale functie en de erfgoedwaarde. nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen dagen ons uit tot het bijsturen van onze visies en uitgangspunten.
Met voorliggende brochure willen we een vernieuwd perspectief naar voren schuiven om met onze mijncités door de 21ste eeuw te wandelen.
Voor de cité-bewoner
We willen jou als bewoner graag op sleeptouw nemen doorheen het verleden van
de tuinwijken. Misschien is deze brochure voor jou een ontdekkingstocht, en kom je te weten waarom er zo veel aandacht gaat naar de stedenbouwkundige kaders, de uniformiteit, het wonen en samen leven in de wijken, de hagen en het groen, en nog zo veel meer. Hopelijk kunnen we je met deze beeldrijke uitgave prikkelen om met respect voor de geschiedenis van de wijken, jouw woning te renoveren tot een nieuwe en aangename thuis.
Voor de ontwerper
Ook jullie architecten, ontwerpers, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners hopen we via deze weg te inspireren bij de ontwikkeling en beoordeling van bouw- aanvragen. Jullie zijn cruciale spelers in de verdere vormgeving van de tuinwijken naar de toekomst. Via deze brochure proberen we de ruimtelijke invalshoek te plaat- sen langs belendende domeinen als duurzaamheid, sociale contextfactoren, erfgoed- waarde en maatschappelijk draagvlak. We hopen je via deze brochure te inspireren bij je creatieve ontwikkelingsprocessen.
Voor het beleid
Deze brochure richt zich ook tot jou als beleidsmaker, zowel op het lokale als het bovenlokale niveau. Jij kent als geen ander de verzuchtingen van de bewoners, maar kent ook de strategische doelstellingen vanuit diverse beleidsdomeinen. Voor jou ligt niet alleen een overzicht van ons Limburgse tuinwijkenverleden, maar bovenal een perspectief naar de toekomst. Deze brochure wil je op weg helpen om een eigentijds beleid te ontwikkelen naar de tuinwijken waar het aangenaam wonen en vertoeven is.
Voor iedereen
Ik hoop dat de vernieuwde visie in deze brochure ook buiten de mijngemeenten inspi- rerend kan werken naar vergelijkbare wijken. Deze brochure richt zich tot eenieder die een hart heeft voor de tuinwijken.
Laat de brochure een erkenning zijn van ons verleden, maar vooral ook een handige inspirator om ze een blijvende plaats te geven als levende herinnering aan het mijn- verleden.
Gilbert Van Baelen, gedeputeerde provincie Limburg


   3   4   5   6   7